SMTL ID : 5ugp.1

DNA polymerase beta complex with a 1nt gap and dCMPPNP

Coordinates
PDB Format
Method
X-RAY DIFFRACTION 1.96 Å
Oligo State
monomer
Ligands
1 x DG- DT- DC- DG- DG: DNA (5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3')(Non-covalent)
1 x 8CP: 2'-deoxy-5'-O-[(R)-hydroxy{[(R)-hydroxy(phosphonoamino)phosphoryl]oxy}phosphoryl]cytidine(Non-covalent)
2 x MG: MAGNESIUM ION(Non-covalent)
Links
RCSB   PDBe   PDBj   PDBsum   CATH   PLIP
Citation
Shock, D.D. et al., Modulating the DNA polymerase beta reaction equilibrium to dissect the reverse reaction. Nat. Chem. Biol. (2017)
Release Date
2017-07-26
Peptides
DNA polymerase beta: A
SMTL:PDB
SMTL Chain Id:
PDB Chain Id:
A
A

DNA polymerase beta

Related Entries With Identical Sequence

1bpx.1 | 1bpy.1 | 1bpz.1 | 1mq2.1 | 1mq3.1 | 1tv9.1 | 1tva.1 | 1zjm.1 | 1zjn.1 | 1zqa.1 | 1zqb.1 | 1zqc.1 | 1zqd.1 | 1zqe.1 | 1zqf.1 | 1zqg.1 | 1zqh.1 | 1zqi.1 | 1zqj.1 | 1zqk.1 | 1zql.1 | 1zqm.1 | 1zqn.1 | 1zqo.1 | 1zqp.1 | 1zqq.1 | 1zqr.1 | 1zqs.1 | 1zqt.1 | 2fmp.1  more...