Multiple Assemblies exist for SMTL entry 5i4v
Discovery of novel, orally efficacious Liver X Receptor (LXR) beta agonists; X-RAY DIFFRACTION 2.61 Å

SMTL ID
5i4v.1
Ligands
{2-[(2R)-4-[4-(hydroxymethyl)-3-(methylsulfonyl)phenyl]-2-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl}methanol
Polypeptides
Oxysterols receptor LXR-beta,Nuclear receptor coactivator 2; Retinoic acid receptor RXR-beta,Nuclear receptor coactivator 2
Oligo-state
hetero-oligomer
SMTL ID
5i4v.2
Ligands
{2-[(2R)-4-[4-(hydroxymethyl)-3-(methylsulfonyl)phenyl]-2-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl}methanol
Polypeptides
Oxysterols receptor LXR-beta,Nuclear receptor coactivator 2; Retinoic acid receptor RXR-beta,Nuclear receptor coactivator 2
Oligo-state
hetero-oligomer