Multiple Assemblies exist for SMTL entry 3i25
Potent Beta-Secretase 1 hydroxyethylene Inhibitor; X-RAY DIFFRACTION 2.10 Å

SMTL ID
3i25.1
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-DIFLUOROPHENOXY)-3-HYDROXY-5-(2-METHOXYETHOXY)-6-[[(2S)-3-METHYL-1-OXO-1-(PHENYLMETHYLAMINO)BUTAN-2-YL]AMINO]-6-OXO-HEXAN-2-YL]-5-(METHYL-METHYLSULFONYL-AMINO)-N'-[(1R)-1-PHENYLETHYL]BENZENE-1,3-DICARBOXAMIDE
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer
SMTL ID
3i25.2
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-DIFLUOROPHENOXY)-3-HYDROXY-5-(2-METHOXYETHOXY)-6-[[(2S)-3-METHYL-1-OXO-1-(PHENYLMETHYLAMINO)BUTAN-2-YL]AMINO]-6-OXO-HEXAN-2-YL]-5-(METHYL-METHYLSULFONYL-AMINO)-N'-[(1R)-1-PHENYLETHYL]BENZENE-1,3-DICARBOXAMIDE
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer
SMTL ID
3i25.3
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-DIFLUOROPHENOXY)-3-HYDROXY-5-(2-METHOXYETHOXY)-6-[[(2S)-3-METHYL-1-OXO-1-(PHENYLMETHYLAMINO)BUTAN-2-YL]AMINO]-6-OXO-HEXAN-2-YL]-5-(METHYL-METHYLSULFONYL-AMINO)-N'-[(1R)-1-PHENYLETHYL]BENZENE-1,3-DICARBOXAMIDE
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer