Multiple Assemblies exist for SMTL entry 3i25
Potent Beta-Secretase 1 hydroxyethylene Inhibitor; X-RAY DIFFRACTION 2.10 Å

SMTL ID
3i25.1
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-difluorophenoxy)-3-hydroxy-5-(2-methoxyethoxy)-6-[[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-(phenylmethylamino)butan-2-yl]amino]-6-oxo-hexan-2-yl]-5-(methyl-methylsulfonyl-amino)-N'-[(1R)-1-phenylethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer
SMTL ID
3i25.2
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-difluorophenoxy)-3-hydroxy-5-(2-methoxyethoxy)-6-[[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-(phenylmethylamino)butan-2-yl]amino]-6-oxo-hexan-2-yl]-5-(methyl-methylsulfonyl-amino)-N'-[(1R)-1-phenylethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer
SMTL ID
3i25.3
Ligands
N-[(2S,3S,5R)-1-(3,5-difluorophenoxy)-3-hydroxy-5-(2-methoxyethoxy)-6-[[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-(phenylmethylamino)butan-2-yl]amino]-6-oxo-hexan-2-yl]-5-(methyl-methylsulfonyl-amino)-N'-[(1R)-1-phenylethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
Polypeptides
Beta-secretase 1
Oligo-state
monomer