SMTL ID : 5ugo.1

DNA polymerase beta nick complex with imidodiphosphate

Coordinates
PDB Format
Method
X-RAY DIFFRACTION 1.90 Å
Oligo State
monomer
Ligands
1 x DG- DT- DC- DG- DG: DNA (5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3')(Non-covalent)
1 x 2PN: IMIDODIPHOSPHORIC ACID(Non-covalent)
2 x CA: CALCIUM ION(Non-covalent)
Links
RCSB   PDBe   PDBe-KB   PDBj   PDBsum   CATH   PLIP
Citation
Shock, D.D. et al., Modulating the DNA polymerase beta reaction equilibrium to dissect the reverse reaction. Nat. Chem. Biol. (2017)
Release Date
2017-07-26
Peptides
DNA polymerase beta: C
SMTL:PDB
SMTL Chain Id:
PDB Chain Id:
C
A

DNA polymerase beta

Related Entries With Identical Sequence

1bpx.1 | 1bpy.1 | 1bpz.1 | 1mq2.1 | 1mq3.1 | 1tv9.1 | 1tva.1 | 1zjm.1 | 1zjn.1 | 1zqa.1 | 1zqb.1 | 1zqc.1 | 1zqd.1 | 1zqe.1 | 1zqf.1 | 1zqg.1 | 1zqh.1 | 1zqi.1 | 1zqj.1 | 1zqk.1 | 1zql.1 | 1zqm.1 | 1zqn.1 | 1zqo.1 | 1zqp.1 | 1zqq.1 | 1zqr.1 | 1zqs.1 | 1zqt.1 | 2fmp.1  more...